Sekretesspolicy Fotofolket
2018-05-21

Din säkerhet på nätet är viktig för oss och vår hantering av dina personuppgifter är något vi vill att du
som kund alltid ska känna är i trygga händer. Vi har därför upprättat denna sekretesspolicy som ska
förklara för dig som kund hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilka syften och hur du kan gå
tillväga för att påverka hur du vill att hanteringen ska gå till.

Informationen nedan är huvudsakligen avsedd för de fall Fotofolket är så kallat
personuppgiftsansvarig.

Hur vi får dina personuppgifter
För att du ska kunna logga in på vår webbplats kommer du att motta inloggningsuppgifter via e-post
sms och/eller brev.
När du beställer via JaRocka lämnar du personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer,
betaluppgifter och personnummer till oss (JaRocka och Fotofolket). I samband med detta så
behandlar vi även personuppgifter såsom bilder och tekniska uppgifter om köpet. Om du väljer
“Faktura” som betalmetod kommer vi att lämna ut dina identitetsuppgifter till vår leverantör av
kredittjänster samt behandla uppgift om vår leverantörs besked om huruvida kredit beviljas eller
inte. Vi kan också inhämta namn- och adressuppgifter (med ursprung i allmänt tillgängliga källor) som
rör dig för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta.

Om du tar kontakt med oss så kommer vi att behandla de uppgifter som du då lämnar till oss.
När du använder JaRockas webbplats sker dessutom automatisk insamling av en mängd uppgifter,
såsom IP-adress som används för att ansluta din enhet till internet, din inloggningsinformation,
webbläsartyp och -version, webbläsarens olika insticksprogram och versionerna av dessa,
operativsystem och plattform, din aktivitet på vår webbplats (t.ex. sidinteraktioner och produkter
som du har tittat på), svarstider för sidor, metoder för att lämna vår webbplats samt telefonnummer
eller e-postadress som används för att kontakta oss.

Vi litar på att de personuppgifter som du lämnar till oss är kompletta, korrekta och aktuella.
Informera oss så snart som möjligt om ändringar eller felaktigheter i dina personuppgifter genom att
kontakta johnny@fotofolket.com.

Måste du lämna personuppgifter?
Du har inte någon lagstadgad skyldighet eller skyldighet enligt avtal att lämna personuppgifter till
JaRocka eller Fotofolket , men det krävs att du lämnar personuppgifter till oss för att vi ska ingå avtal
med dig om tillhandahållande av våra tjänster och produkter. Om du inte lämnar nödvändiga
personuppgifter till oss så kan vi helt enkelt inte ingå sådana avtal.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Merparten av dina uppgifter behandlar vi för syftet att vi ska kunna fullgöra avtal med dig om köp av
de produkter som vi erbjuder.
Vissa uppgifter om dig behandlar vi för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. i
anledning av vår bokförings- och redovisningsskyldighet.
I andra fall sker vår behandling av personuppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning. Det
innebär att vi bedömer att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att
dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen bl.a. är att marknadsföra våra
egna produkter och tjänster, att tillhandahålla och förbättra vår kundservice, att lämna ut dina
personuppgifter till våra ombud och underleverantörer (se nedan), att säkerställa tillgänglighet av vår
webbplats och våra tjänster, att möjliggöra uppföljning av eventuella angrepp på vår webbplats eller
vår IT-utrustning, att upptäcka och förhindra bedrägerier, planering och utveckling av vår
verksamhet, att försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk samt att kunna visa att vi följer
tillämpliga lagar och myndighetskrav.
Mer specifikt angående marknadsföring så använder vi dina personuppgifter för att leverera och
personanpassa vår kommunikation med dig. Vi kan exempelvis kontakta dig via e-post eller andra
kommunikationsmedel för att uppdatera dig om nya produkter, kampanjer, eller bjuda in dig att
delta i en undersökning.

Säkerhet
Dina personuppgifter lagras i JaRockas interna serverhall i Linköping . Alla data som JaRocka överför
via internet skyddas med hjälp av kryptering.
Fotofolket behandlar också dina personuppgifter via Google Mail, Google kalender och Google
Formulär.
Bokar du tid för fotografering via Fotofolktes hemsidas tidsbokningssystem, behandlar också
tidsbokningssystemet boka_tid.nu dina personuppgifter.

Vilka vi kan lämna ut dina uppgifter till
Fotofolket säljer aldrig dina uppgifter. Dina personuppgifter kan dock komma att vidarebefordras till
ombud eller underleverantörer både inom och utanför EU/EES. som utför tjänster åt Fotofolket, t.ex.
avseende framkallning av fotografier, IT-tjänster, frakt av köpta produkter och betaltjänster.
Mottagare som hanterar personuppgifter för Fotofolket räkning
(Fotofolkets personuppgiftsbiträden) ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med
oss i syfte att säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När vi använder
leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES vidtar vi särskilda
skyddsåtgärder.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut i den mån det medges eller krävs enligt
gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi
uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter
Fotofolket kommer att lagra dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för de ändamål
som de behandlas. Efter det lagras dina personeupgifter och fotografier i fem år.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av
behandling som rör dig samt att invända mot behandling av personuppgifter. Personuppgifter som
du har tillhandahållit Fotofolket har du även rätt att få ut i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format.
I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig, så har
du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om samtycke återkallas så påverkar det inte
lagligheten av vår behandling av personuppgifter med stöd av samtycket innan det återkallades.

Du har även rätt att ge in klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen
(byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten). Om du har ytterligare funderingar eller vill få mer
information om dina rättigheter så rekommenderar vi att du besöker Datainspektionens webbplats
(www.datainspektionen.se).

Automatiserat beslutsfattande samt profilering
Automatiserat beslutsfattande förekommer genom vår leverantör av kredittjänster när du väljer
“Faktura” som betalsätt. Vår leverantör gör i dessa fall en kreditbedömning med utgångspunkt i
sedvanliga kreditbedömningsuppgifter (t.ex. taxerad inkomst, skuldsaldo hos Kronofogden,
betalningsanmärkningar etc). Om vår leverantör gör bedömningen att du inte ska beviljas kredit så
kommer vi inte att erbjuda “Faktura” som betalsätt, utan du är då istället hänvisad till övriga
betalsätt. Om du har synpunkter på sådana automatiserade beslut är du välkommen att kontakta oss
(se nedan för kontaktuppgifter) för att få en förklaring och/eller omprövning av beslutet.

Vi behandlar uppgifter om ditt användande av vår webbplats och dina köp samt kan använda dessa
uppgifter för att skicka erbjudanden och annan information till dig (s.k. profilering). Du har dock alltid
rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring och att invända mot profilering.

Cookies
När du besöker JaRockas webbplats kan vi samla in uppgifter om dig och din enhet genom att
använda så kallade cookies. All data som samlas in är anonym och vi använder oss uteslutande av
Google Analytics, läs mer här https://policies.google.com/privacy?hl=sv.